1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีดำเนินการโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีผ่านการรายงานติดตามผลแผนพัฒนา เผยแพร่ผ่านทาง https://www.thadee.go.th และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

 

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
การบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 
4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
-  การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าดีควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 
6. ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
7. ระบบสารเทศสำหรับการแชร์ข้อมูลภายนอก
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแชร์ข้อมูลภายให้หน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางดังนี้
8. ระบบสารสนเทศการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
9. ระบบ Back Office ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ระบบ Back Office องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
10. ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
   
 
 
11. แผนแม่บทสารสนเทศ