การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.พ. 2565
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ก.พ. 2565
3 สรุประเบียบการลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ก.พ. 2565
4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ส.ค. 2564
5 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ส.ค. 2564
6 กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 ส.ค. 2564
7 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ส.ค. 2564
8 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ส.ค. 2564
9 กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ส.ค. 2564
10 กำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2