ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผ่านความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2560  เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2560 และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอลานสกา เมื่อวันที่  24  กันยายน  2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 390 คน