กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดีปี 2556
  รายละเอียด : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลท่าดี ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลท่าดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลท่าดี จึงได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5./2556 ให้ออกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลท่าดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 863 คน