ข่าวสารการฝึกอบรม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจััดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563(ฉบับใหม่) และรูปแบบจำแนกงบประมาณ(ฉบับใหม่) ให้สอดคล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 มิ.ย. 2564
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 มี.ค. 2564
3 ขอเชิญเข้ารวมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
31 มี.ค. 2564
4 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเตรียมการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพใน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 มี.ค. 2564
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติหลักการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า :