ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 เม.ย. 2561
2 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
277
27 ก.พ. 2561
3 แบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เนต ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 ก.พ. 2561
4 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 ก.พ. 2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
173
27 ก.พ. 2561
6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1