องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มา ประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพละตรงกับ ความต้องการของผู้รับ บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ชื่องานบริการ
สถานที่สำรวจ วันที่สำรวจ
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น
1. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด ประมาณ
ต่อเดือน หรือ ต่อปี
2. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด
08.30-10.00 น.     
10.01-12.00 น.    
12.01-14.00 น.    
14.01- เวลาปิดทำการ
 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ปี
3. สถานภาพสมรส โสด      สมรส       หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
4. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด ประถมศึกาาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน   มัธยาศึกษาตอนต้น      
                                         
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
                                          
ปริญญาตรี                                     สูงกว่าปริญญาตรี
 
5. อาชีพประจำ      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
                            ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
                           นักเรียน/นักศึกษา                     รับจ้างทั่วไป         
                           แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ           เกษตรกร/ประมง    
                          ว่างงาน                                    อื่น ๆ
6. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน บาท
7. ปัจจุบันอาศัยอยู่เขต/อำเภอ จังหวัด
 
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ        
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  3. ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อน หลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
   
 
2. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้ามี่ผู้ให้บริการ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
         
         
 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. "ความเพียงพอ" ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการใช้บริการ
5. "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์/เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
         
  **โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ (ชื่องานที่ให้บริการ)
  **โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ชื่องานที่ให้บริการ)
 
ข้อเสนอแนะ
 
 
รหัสส่งข้อมูล