ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขั้นเตรียมการ
 
การสืบค้นโฉนดที่ดิน