ร่วมลงนาม ถวายปณิธานความดี ปีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
คำถวายปณิธานความดี :
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน :
รหัสส่งข้อมูล :