กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดี ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้ดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.. ๒๕๕๒ และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดี   ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันที่  27  มีนาคม  ๒๕๕7  เห็นชอบร่างแผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7  และให้ใช้เป็นแผนดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดี ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕7 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 977 คน