ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
20 ธ.ค. 2561
2 การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 ม.ค. 2561
3 ประกาศ ก.อบต เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรป ดาวน์โหลดเอกสาร
415
06 ธ.ค. 2560
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
27 ก.ย. 2560
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
24 ส.ค. 2560
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
24 ส.ค. 2560
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 พ.ค. 2560
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 วันที่ 24 กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
24 ก.ย. 2556
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1559
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1